Reklamacje

  1. 7.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2   Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

7.3   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.3.1        pisemnie na adres: ul. Kościuszki 15, 98-220 Karsznice;

7.3.2        w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok(at)ilumia.pl;

7.4   Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

7.4.1        informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

7.4.2        żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

7.4.3        oraz  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Kościuszki 15, 98-220 Karsznice. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.7   Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

Eston

ul. Kościuszki 15, 98-220 Karsznice
z dopiskiem: "Reklamacja"  

z dopiskiem reklamacja i numerem zamówienia oraz można skorzystać ze wzorca umieszczonego w  formularzu reklamacyjnym. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

 

ul. Kościuszki 15, 98-220 Karsznice
z dopiskiem: "Reklamacja usług"